ساخت سد خاکی و خطوط انتقال آب پروژه طالقان
خط انتقال آب “۱۶کلاچای – واجارگاه
آبرسانی قرچک ”۲۴
آبرسانی و ساخت مخزن آب جنگیه اهواز “۱۰-”۲۰
لوله کشی کهریزک “۱۲
آبرسانی دانشگاه شهید چمران اهواز “۱۲
لوله کشی فیروزکوه “۱۲