تکمیل تاسیسات سوختگیری فرودگاه لامرد

نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۸۹/۰۱/۲۱

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

مبلغ قرارداد: ۱۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

 

شبکه عمومی سیالات و سیستم خنک کن فاز ۱

نام کارفرما: مجتمع فولاد اهواز

تاریخ شروع پروژه :۱۳۶۵/۰۲/۱۰

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۶۷/۱۰/۳۰

مبلغ قرارداد: ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰