ایستگاه کنترل فشار گاز کنگان – دیر

نام کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

تاریخ تحویل پروژه : ۱۳۹۰/۰۸/۱۳

مبلغ پیمان (ریال) : ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 

تامین اقلام و ساخت ۴۴ ایستگاه تقلیل فشار و میترینگ صنایع قزوین

نام کارفرما : شرکت گاز استان قزوین

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۸۳/۰۶/۱۴

تاریخ تحویل پروژه : ۱۳۸۸/۰۴/۲۸

مبلغ پیمان (ریال) : ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

ایستگاه CNG

نام کارفرما : سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۸۰/۱۲/۱۵

تاریخ تحویل پروژه : ۱۳۸۱/۵/۲۳

مبلغ پیمان (ریال) : ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰