ساخت ۶ مخزن ۴۰ هزار متر مکعبی پالایشگاه بندرعباس

نام کارفرما : نیر پارس شرکت ملی نفت ایران

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۷۲/۱۲/۰۱

تاریخ تحویل پروژه : ۱۳۷۴/۰۶/۱۵

مبلغ پیمان (ریال) : ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

ساخت ۵ مخزن ۲۱۲۷۰ مترمکعبی پالایشگاه آبادان

نام کارفرما : شرکت ملی نفت ایران

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۷۱/۰۹/۰۷

تاریخ تحویل پروژه : ۱۳۷۲/۱۰/۲۱

مبلغ پیمان (ریال) : ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰